حضورآقای بابک بیات تو برنامه ی دیشب صندلی داغ انقدرخوشحالم کردکه نگوووووووو.این حضورازاتفاقات نادری هستش که تو صداوسیمارخ میده.البته نباید ازجسارت وشجاعت و تدبیردست اندرکاران این برنامه بخاطردعوت از آقای بیات به سادگی گذشت.متاسفانه قانون نانوشته ایی راجع به برنامه سازی تو تلویزیون تو اذهان عمومی  وجودداره که آدم تا بزرگی ازموسیقی رو تو برنامه های صداوسیما میبینه ذوق زده میشه.

بابک بیات آهنگسازتقریبا60ساله ایی هستش که درمحله های جنوبی تهران متولدشدو ازسن 19سالگی دراپرای تهران باموسیقی کلاسیک وجهانی آشناشد.بعداز5سال فعالیت دراین اپرابامحمداوشال رهبرارکسترجازفولکوریک آشناشدکه این آشنایی ودوستی باعث غنای هرچه بیشتردانش موسیقایی بیات گشت.باکلام ایرج جنتی عطایی ترانه های بسیارزیادی خلق کردوباواروژان وبافیلم غریبه موسیقی فیلم روهم شروع کردوادامه داد.

بعدازانقلاب برخلاف برخی ازدوستانش ازکشورخارج نشد.خودش میگه:((باموسیقی فیلم مرگ یزدگردانگیزه ی موندن برام فراهم شد.وبعدیعنی سال وسالهای بعداینهمه فیلم سینمایی حدودبیش ازدوهزاردقیقه موسیقی.حالامیتونستم خیلی چیزاارکستراسیون کنم در صورتی که بارفتنم بهترازبن بست و خونه شاید نمی تونستم بسازم.اگرهم می ساختم شایدمردم قبول نمی کردند.شایدمن توی خودم حل می شدم وزایش موسیقایی نداشتم.ومثل یه ابریائسه بی بارون و بی بهره ازشهری به شهر دیگه می رفتم.وحتی خودم روهم نمیتونستم تکرارکنم.چه رسدکه موسیقی رو تکرارکنم.))وراجع به دوستانی که رفتن میگه:((بعضی هاشون باجیب پررفته بودندوکسی نمی دونست بعضی هاکه باجیب خالی رفته بودندتوی مرداب زندگی دست وپامی زدندوهرروزشون بدترازدیروزشون بود.بعضی هاتن دادندوزندگی شون روگذروندندبعضی ها تن ندادندوتومرداب غرق شدند.))ونتیجه میگیره که:((به عقیده من شاید من هم اونجوری می شدم.امامن که ازپایینترین سطح زندگی شروع کردم,خوب همه چیزروامتحان کرده بود.خسته نمی شدم.وامونده نمی شدم.به اون چیزی که دوست داشتم فکر میکردم.آخه من دیگه بلدنبودم کاردم دستی بسازم.)) بدین ترتیب بیضایی درفیلم مرگ یزدگردپذایرای موسیقی بابک بیات بود.موسیقی ولایت عشق از آخرین سریالهاوفیلمهایی بوده که بیات کارآهنگسازیشو باموفقیت به پایان رسوند.سال1369بیات برای موسیقی فیلم عروس جایزه ی موسیقی فیلم فجررودریافت کرد افتخاری که باردیگر درسال1375نصیبش شد.ازافتخارات دیگر بیات کسب جایزه ی اول موسیقی فیلم درجشن خانه ی سینمابرای فیلم ساحره ودرجشن صدسالگی سینمای گزارش فیلم جایزه ی بهترین آهنگسازی رو نصیب خودش کرد.ضمنابابک بیات آهنگساز قطعه ی ارکسترال سرزمین خورشیدهستش که درسال1376 آقای فریدون ناصری وتوسط ارکسترسمفونیک تهران اجراشد.

بابک بیات درسن25 سالگی صاحب فرزندی شدبه نام مانی که بعلت بیماری تالاسمی در10سالگی اونو ازدست دادوهمین مرگ فرزندسایه ی سنگینی بر موسیقی اش گذاشت.4سال پس از فوت مانی بابک صاحب پسری دیگه شد واسمش رو بامدادگذاشت.بامدادهم مانند پدردرموسیقی فعال هستش .

مانی رهنما,حامی شریف و....چهره های موسیقی پاپ پس ازانقلاب هستن که فعالیت هنری خودشونو مدیون بابک بیات هستن.

یه حکایتی رو آقای بیات توبرنامه راجع به سریال ولایت عشق نقل کردن که جالب بود.گفتن که فردای عقدقراردادبا دست اندرکاران سریال ولایت عشق محمداصفهانی برای احوالپرسی بامن تماس گرفت و ازخوابی تعریف میکردکه شب پیش دیده بود.خوابی که دراون اصفهانی و بابک بیات درکویر همراه با آهوی خوش خط وخال وزیبایی تنهابودن ونظرآقای بیات رو خواستن که آقای بیات دکتررودرجریان پذیرفتن آهنگسازی سریال ولایت عشق قرارداد.

 

+ نوشته شده توسط میرعماد در شنبه 1384/12/27 و ساعت 19:30 |

مجموعه ی عکسها درفلیکر

+ نوشته شده توسط میرعماد در سه شنبه 1384/12/23 و ساعت 21:48 |

مقدمه ی عزت الله سحابی برترجمه ی کتاب تاریخ یک ارتداد اثرروژه گارودی راجع به سیرتاریخی آگاهی مردم جهان نسبت به حقیقت صهیونیسم وماهیت دولت اسراییل.که درنوع خودش جالب به نظرمیرسه.

مرحله ی نخست اززمان انتشارکتاب دولت یهودا ثرتئودورهرتصل آغازشدوتاپایان جنگ جهانی اول طول کشید.دراین مرحله جنبش صهیونیستی از یک طرف کارخودراروی آموزش وآماده سازی درونی یهودیان جهان به ویژه یهودیان اروپاوجاانداختن مفهوم دولت یهودبه عنوان یک آرمان مذهبی- نژادی برای قوم یهودمتمرکزساخت وازطرف دیگردرجهت کسب موافقت وحمایت دولتهاودولتمردان ومقامات اقتصادی وبانکی کشورهای قدرتمندوبه خصوص انگلستان به تلاش پرداخت. دراین مرحله چون همه چیزدراستتاروخفاصورت می گرفت مردم جهان رانسبت به آن آگاهی واطلاعی نبود.

مرجله دوم ازپایان جنگ جهانی اول آغازشدکه به عنوان مرحله ی کسب امتیازات سیاسی یاارضی وتاسیس پایگاههای سیاسی, نظامی, تروریستی وتبلیغاتی تحت حمایت حکومت انگلیسی درخاک فلسطین شناخته می شود.یهودیان اروپای شرقی وغربی به مهاجرت به سرزمین فلسطین تشویق ورانده می شوند.دراین مرحله تنهارجال ملی- مذهبی فلسطینی بودندکه ازاین حرکت آگاهی یافتندوپی به ماهیت واهداف آن بردندوآنرایک خطرجدی برای موجودیت ملی ومذهبی خویش یافتندودربرابرآن به واکنشهایی برانگیخته شدند.سایرملل عربی یااسلامی وحتی بسیاری ازمدرنیستهای فلسطینی یادولتمردان وسیاسیون آن سرزمین نیزازماهیت واهداف حرکت صهیونیستی آگاه نبودندیابودندوتغافل نمودند.

مرحله ی سوم باپیشرفت حرکت ناسیونال سوسیالیسم وغلبه ی گرایشهای ضدیهودی دربین آلمانهاواروپاییان آغازشد.همکاریهای سودجویانه وفرصت طلبانه رهبران صهیونیسم باسران رژیم هیتلری برای اعمال فشاربریهودیان درجهت مهاجرت ازاروپابه فلسطین ویژگی این دوره است.این عملیات نیزازدیدمردم جهان حتی یهودیان ساکن درشرق پنهان بود.

مرحله ی چهارم پس ازختم جنگ جهانی دوم وانهدام رژیم نازی دراروپاآغازشد.دراین دوره حمله واشغال جدی وهمه جانبه ی سرزمین فلسطین تدارک دیده شدوباسرعت پیش رفت.در پیشبرداین امرازاین عوامل وزمینه هابهره گرفته شد:پیروزی متفقین(انگلیس,آمریکا,فرانسه و....),تشکیل بلوک غرب و سرکوب جوموسوم به احساسات ضدسامی که فقط جنبه ی ضدیهودی آن موردنظروموردتبلیغ بود,بهره برداری به موقع ازفضای موقت ضدیهودی پس ازجنگ جهانی دوم که درشوروی ونزداستالین وعاملان اوپدیدآمدوتشویق وتحریص وتسریع درمهاجرت یهودیان به فلسطین,طرح مظلومیت یهودیان به عنوان اصلی ترین ومهمترین قربانیان جنگ وکسب حمایتهاوامتیازات اقتصادی- سیاسی فراوان ازبلوک غرب وحتی شوروی وقت.عدم آگاهی فضای روشنفکری ومدرنیستهای راست وچپ غرب وشرق ویژگی این مرحله است.دراین مرحله تبلیغات چنان شدیدوفراگیربودکه تمامی روشنفکران ,سیاستمداران واحزاب مترقی جهان غرب وکشورهای جهان سوم وحتی کشورهای سوسیالیستی راتحت تاثیرقرارادادوهمگان ادعاهای صهیونیستهاراباورکردند.درنتیجه  زمینه برای مشروعیت یافتن اقدامات تروریستی وضدبشری آنهادرسرزمین فلسطین هموارشد. نیروهای موسوم به ارتش یهود که بعداارتش اسرائیل نامیده شدازادغام چهارسازمان کاملاتروریستی ومهاجم وبیرحم پدیدآمد.ویژگی عمده این مرحله آن بودکه تنها معدودی مسلمین هوشیاروسیاسی اندیش درکشورهای اسلامی وعربی نسبت به ماهیت نژادپرستانه,تهاجمی و اشغالگرانه صهیونیستی آگاهی یافتندوبقیه ی مردم ,روشنفکران,سیاسیون واحزاب نسبت به این ماهیت یاغافل ماندندویابنابه ملاحظاتی دیگرراه تسامح واغماض پیش گرفتندتاجایی که بسیاری ازنیروهای مترقی وعدالت طلب جهان سوم کشمکش اعراب ودولت جدیداسرائیل راناشی ازتعصب اعراب یانزاع یک رژیم مدرن بارژیمهای عقب مانده وقشری وارتجاعی عرب تلقی کردندوحقوق اساسی ملتی رانادیده گرفتندوسرانجام دولت اسرائیل باضمانت امپریالیستهای جهان درسرزمین فلسطین مستقرشدوروندگسترش طلبی وتهاجم به ملل وکشورهای همسایه راآغازنمود.

مرحله ی پنجم ازجنگ ژوئن 1967به بعدآغازشد.علی رغم شکست مصرواعراب دراین جنگ فضای روشنفکری جهان نسبت به ماهیت نژادپرستانه ,تجاوزپیشه واشغالگرصهیونیسم آگاهی یافت وفضای مبارزه ومقابله بارژیم صهیونیستی ازعناصرملی –مذهبی کشورهای عرب وغیرعرب فراتررفت وتمامی گروههای مترقی ,چپ,آزادیخواه وانقلابی جهان عرب واروپارادربرگرفت.احزاب وگروههای مترقی وبشردوست جهان نسبت به این ماهیت آگاهی حاصل کردندوتنهادولتهای غربی وطبقات حاکمه وابسته کشورهای جهان  بودندکه برحسب مصالح ومنافع گوناگون خویش وتحت فشار ونفوذگروههای صهیونیستی استراتژی خودراباصهیونیسم هماهنگ وهم هویت نمودند.

مرحله ی ششم که هم اکنون درآستانه آغازآن هستیم مرحله ایی است که اندیشمندان مستقل وانساندوست جهان به ماهیت واصول بنیادی این دولت وارد می شوندوکشف می کنند.که مبانی وفرضیاتی که رژیم اسرائیل نظرآابرآنهاستواراست حقیقت ندارندوپندارهایااسطوره ها یی کاذب بیش نیستندکه به عمدایجادشده اندومتفکران وروحانیون عارف دین یهودوپیروان واقعی موسی(ع)منکرآن می باشند.آنهااین اصول وفروض اسطوره یی دولت اسرائیل رامغایرباددین یهودمی شناسندواین دولت رانافی ومنهدم کننده دیانت توحیدی موسی (ع) معرفی می نماید.طبعااین حرکت موجب تکانی دراندیشه های روشنفکران ومتفکران غرب وشرق جهان نیزخواهدشدوآگاهی عمومی جهان نسبت به صهیونیسم یه یک جهش عظیم دست خواهدیافت.

 

عزت الله سحابی

کتاب تاریخ یک ارتداد

اثرروژه گارودی

ازانتشارات موسسه خدماتی وفرهنگی رسا

به ترجمه مجیدشریف

درسال1377

 

+ نوشته شده توسط میرعماد در شنبه 1384/12/20 و ساعت 9:32 |

قبل از بحث اصلی یه نیمچه روزنوشتی هم داشته باشیم بدک نیست.

1)راویان شیرین سخن محله مون  نقل کردن که اون قدیم قدیما بچه های محل دور هم جمع شدن وتیم فوتبالی تشکیل دادن و مسابقه می دادن.تو یکی ازبازیهایکی ازبچه ها که ازقضا دروازه بان تیم بودواسمش هم داوودفنایی بود(البته بااون داودچیلاورت فرق داره..ها) تو یه بازی افتضاح کرد.دیدن تیم داره چپ وراست گل میخوره و این بنده خداوقتی توپ میادطرفش انگار میخواد ماهی بگیره.یکی ازبچه های باذکاوت تیم دادزدکه:بابا....حربف و بولش...یکی جلوی داوودو بگیره.

 

2)موسیقی پاپ هر چی بد باشه و هرچی آدمای بدورقاص توش باشن باز آدمای خوب توش زیادپیدا میشه.بعضی موقع اگه جرئت می کنیم اسم موسیقی پاپ رو بیاریم بخاطرآبرویی بوده که این آدما به موسیقی پاپ ایرانیمون دادن.یکی از اون جوونای خوب موسیقی پاپ ,علی تفرشی هستش.حتما کار من مست می عشقش رو شنیدین.کارای جالب ,شنیدنی وقابل دفاع زیادداره.اخیراخیلی کم کارشده بودمگه اینکه کارهایی رو تو مرکز موسیقی صداوسیما انجام داده باشه.تو برنامه ی این هفته ی باکاروان شعروموسیقی دیدم ایشون حضورداره.دیگه نه بعنوان صرفا خواننده ی پاپ بلکه آهنگساز.

خیلی جالب بودبرام ودلیل غیبتش هم موجه شد.خیلی مسلط داشت راجع به 2تاکار بی کلامی که ازش تو برنامه پخش شده بود(که تقریبا هردوشون سنتی بودن) و راجع به موسیقی مذهبی و موسیقی تعزیه صحبت میکرد.راستش به خودم افتخار کردم چون که ازخیلی وقت پیشابهش علاقمندبودم.

 

آبجی مریم و پانی در کافه نادری

 

گمانم این بودکه فحص کلام فاخر درترانه ,هوده ایست سست وانتشارمکتوب این سیاق,ازآن روکه به خاستگاه نغمه بنامی شود,شنودن راسزاتراست تاخواندن.لیک امروزکه به باورترانه دررسیده واین گونه راکمینه,ازحیث مخاطب ,استوارمی پندارم ,به بایستگی تتبع این دفترمومنم.

زبان پویاست,وبه رفع حوائجش ادبیات رامعطل نمی ماند.فرهنگ مردم کوی وبرزن به فرهنگ صوتی مبدل ودرپس صیقل بسیاربه فرهنگ معیارمیل نموده وازاین مدخل ,ذات پوینده وویژگیهای جامعه شناختی زبان,آرگوراخلق می نماید.ازنگاهی دیگربه قول فروغ فرخزاد((شعرمانیازمندکلماتی تازه است و می باید جسارت گنجانیدن آن رادرپیکره ی خویش بیابد))و((خشن ترین وزشت ترین کلمات نمی بایدتنهابه دلیل نداشتن سابقه ی شعری وانهاده شوند)).

به هرروی ,این مکتوبه مجموعه ایست موزون ومقفی ازکلام محاوره وسنجش آن,تنها ازحیث موازین ترانه به عقل برمی تابد.باتاکیدبراین مهم که راه بسیار باقیست تاترانه, ترانه شود.

قطعا این ترشحات ذهنی ایی که برقلم رانده شده ازآن این  بنده ی حقیر نیست وهمچنین ازتراوشات قلمی شاعران و نویسندگان صاحب قلم زبان فارسی.

متن بالا مقدمه ی دکتر شاهکاربینش پژوه می باشد برکتاب سراسر ترانه اش بنام "کافه نادری".

خلاصه ی بیوگرافی دکتر درپشت جلد کتاب بدینگونه روایت شده:

شاهکاربینش پژوه

تهران-1351

شاعر,آهنگساز

مدرس دانشگاه

فوق لیسانس جغرافیای سیاسی

دکترای برنامه ریزی شهری(Ph.D)

البته چیزی که تواین زندگی نامک  آورده نشده خواننده بودن دکترمی باشد. آنهم درسبک رپ. اسکناس آلبوم رپی است(به گمانم اشتباه نکرده ام اگربگویم اولین آلبوم دارای مجوزات عالیه دولتی ایران  براین منوال نیزمی باشد) که  تنها باچهارترانه غوغایی بپا کرد مثال زدنی.

آورده اند رپ(نمیدانم رپ ازهیپ هاپ است یا هیپ هاپ ازرپ)نوعی ازموسیقی بلادازمابهتران می باشدکه درآن خواننده ی محترم یا محترمه ترانه ایی سیاسی اجتماعی انتقادی رادرریتمی غالباتندبصورت پشت سرهم و دکلمه وارزمزمه میکند.به گونه ایی که مخاطب به گمانش می رودیارو داردباوی حرف میزند.

آنچنانکه شنیده شده است که بعد ازآبجی مریم یا دی جی مریم نامی که درسبک پاپ بی مجوزغوغا یی برپاکردوکسی هم جناب ککش نگزیداینبار جوانکی ازجنس نسوان  بانام" پانی" درسبک رپ مجموعه ایی ازخود در وکرده  است بانام فراموش که فرموده است:

 بچه تهرانم

هم میشناسی

به من میگن پانی

همین چندوقتاتویه زمانی

به فکرم رسیدمنم بخونم رپ

وهمچنین برای مسئولین تولید مجوزات عدیده خط نشان کشیده که:

اگه میخوای بکنین جنگ

بیاین جلویک به یک

ولی باکسی ندارم من جنگ

جنگ جنگ چه باکلت چه کلنگ

خوب وقتی مسئولین بولِشَند ماچرا نَولیم؟ بهتر است که بماسیم به کافه نادری شاهکار .

کافه نادری مشتمل می باشد از مجموعه  ترانه های شاهکار,چه آنهایی راکه خواننده های مختلف خواندن وچه آنهایی که هنوزخوانده نشده اند و کلیه ی حقوق مادی ومعنو یشان متعلق به شاهکارمی باشد واحدالناسی بی اجازه حق برداشت مکتوب و موسیقایی ازآن ترانه هاراندارد.(البته شادمهر وضعش فرق میکناد چون درکاناداتشریفمندمی باشند وازآنجاییکه قانون "آقاانگل بازی درنیار نون بازوتو بخور" یاهمان" کپی رایت" اونوریها, آنجا مثل ایران سفت وسخت گرفته نمیشود میتواند ترانه هارابردارد وبااسم یک شاعردیگر یا اصلا بی توجه به اسم شاعر ترانه هارازمزمه کند)

مجموعه ی فوق الذکردوقسمت دارد بنامهای:دفتراول روسپیان باکره,دفتردوم کافه نادری.البته اشعاردفاتر درمختلف الموضوع بودن متفق الموضوع هستند,یعنی اینکه اسم متفاوت هردفتردلیل برداشتن موضوع متفاوت نمی باشد.البته دفتر روسپیان باکره عاشقانه تر ودفتر دوم روشنفکرانه ترمی باشد.ونیزترانه هایی با موضوعات انتقادی اجتماعی درهردودفتررویت شده است.

علیرغم اینکه اسم دفتراول روسپیان باکره می باشد اما ترانه ایی بدین نام دراین دفترگنجانیده نشده است. اما ترانه ی مسافرخانه قرابت موضوع بسیارزیادباروسپیان باکره یا بی کره دارد:

تورادیگرنمیخواهم ,مگودیوانه می باشد                     که دیگربسترت همچون,مسافرخانه می باشد

تنت ارزانی آنهاکه می گویندومی خندند                    که یک شب میهمانندوسحرگه بار می بندند

توحتی تاجرخوبی نبودی درحراج خود                        بهایت مفت وبی مقدار,قدراحتیاج خود

بروای ورشکسته تن,که عریانت پلاسیده                   که طعمت ازدهان افتاده ولبهات ماسیده

بروبیرون شهرآنجاکه رندان مشتری باشند                 که دربازارزن بازان,به پایت سکه می پاشند

تورادیگرنمی خواهم که مردی ازبرای من                   بروسگ ماده ی  مرده,کنارازپیش پای من

ازبین دیگر ترانه های دفتر اول ترانه ی دیوونگی خیلی برایم دلپذیروجالب بود.مخصوصا اینکه قبل ازرویت کتاب شاهکار, ترانه راباصدای سیدموسیقی پاپ,سیدعلیرضاعصار شنیدیم که میگوید:

کیه که آخردیوونگیه واسه چشات؟                           کیه جزمن که میمیره واسه لحن خنده هات؟

کی واست قصه میگه شباکه خوابت نمیره؟               کیه پابه پات میادوقتیکه بارون میگیره؟

کیه وقتی تشنته توابرابلوامی کنه؟                          اگه یک جرعه بخوای کویرودریامیکنه؟

یه شب موی توروبه صدتامهتاب نمی ده؟                  پات میسوزه ولی تن به سایه وآب نمی ده؟

اون منم که عاشقونه ,شعرچشاتومیگفتم                 هنوزم خیس میشه چشمام,وقتی یادتو می افتم

هنوزم میای توخوابم ,توشبای پرستاره                     هنوزم میگم خدایا,کاشکی برگرده دوباره

چیزی که دردفتردوم وجوددارد,ولیکن دفتراول بی نصیب ازآن بوده,اشعاری می باشد که بی مناسبت یابامناسبت به  افراد مختلف تقدیم شده است .

غلطهای زیادی که تقدیم شده است به ویکتورخاراشاعرشیلیایی(.........../وقتی مزه تن تو/باب دندون سیاست/جاییکه شعرجدیدی/دردسرسازمیشه واسه ات/ازدوتاچشمای آبیت/شعرگفتن خنده داره/توی شهری که غم نون/اشک مردودرمیاره).

 

ترانه داش آکل به صادق هدایت(اینروزا برزخی ام ,خیلی خرابم,داش آکل/یه چیزایی می بینم,انگاری خوابم,داش آکل/قیصر,اون روزا به خونخواهی فرمون میومد/خودفرمون شده آب منگلی امروز,داش آکل/........)

 

ترانه ی صلح به سالواتورآلنده(............./کودکان جنگ بادلهای پاک/نعش مادرهایشان برروی خاک/گرمسلمان نیستی آزاده باش/گربزرگی اندکی افتاده باش/دوره ی قابیلیان سرآمده/نهضت شمشیرآخرآمده/گرمسلمان,گرمسیحی,گریهود/آدمی باشید مذهب هرچه بود)

 

چوبه اعدام به آنانکه ایستاده مردند(اگه حق چوبه ی اعدام توشد,شکوه نکن/یاگلوله اگه فرجام توشد,شکوه نکن/روی پا,مثل صنوبر,مردومردونه بمیر/اگه رودخونه روبستن توی خون وضوبگیر/.........)

 

ترانه ی دشنه به فرهادکه بقول شاهکاردوست ترینش میداشت(وقتی زل زدتوچشای زندگی/هنوزم توکمرش یه دشنه بود/گرچه مرگوتاتهش سرمی کشید/ولی باز به خون دنیا تشنه بود/...........)

 

ترانه ی بی گناه نیز به جوزپه تورناتوره بخاطر فیلم مالنا تقدیم شده است.عجبا!!!شده است عین جشنواره ی اهدای سیمرغ بلورین واخیراآهن پاره های سمندوپراید به فیلمسازان(هیشکی نگفت یه دخترتنهاتواین شهرشلوغ/بین نگاه هرزه ی ,مردم سرتاپادروغ/شیش وبش گرسنگی,دلهره ی دامن پاک/می مونه یا مثل یه برگ ,می افته رو دامن خاک/.......)

 

ترانه ی هجوم چکمه ها هم به چگوارا تقدیم شده است(قسم به مرگ گل یاس/زیرهجوم چکمه ها/قسم به زندگی که مرد/زیرچماق گزمه ها/قسم به اون شقیقه ایی/که همدم گلوله شد/به بغضی که آخرشم/گوشه سینه گوله شد/......)

 

وبالاخره ترانه پی .اچ.دی هم تقدیم شده است به عصار.به چه مناسبتی الله اعلم(دراتاقی دلگیر,طعم تلخ سیگار/مدرک پی.اچ.دی,برفرازدیوار/صف کوتاه شعور,صف طولانی نان/قرص,ده تاده تا,چای,لیوان لیوان/......)

 

به هرحال در  کافه نادری اشعاری با موضوع عاشقانه ترین وعارفانه ترین گنجانیده شده است. تاهم نه سیخی بسوزدونه کتابی(شاید کبابی).ومن حیث المجموع کتاب شعر بدکی نمی باشد.

 ازقشنگترین ترانه های این کتاب ترانه ایی می باشد که در آلبوم اسکناس وقبل ازترانه ی اسکناس شاهکارآنرا بابغض ته گلویی بطرز زیبایی  دکلمه کرده است.شایان گفتن است که ترانه ایی که درذیل آمده است باترانه ایی که دکلمه شده است کمکی ناچیزتفاوت دارد.

توانا بودهرکه دارا بود

زثروت دل پیربرنا بود

پرقوبودپول رارختخواب

هنررختخوابش مقوا بود

به ثروت هرآن ابله بی سواد

به نزدکسان, وه!چه آقابود

همه سهم استاددانشکده

پشیزی حقوق و مزایابود

به لیفتینگ و ماساژومیزامپیلی

ننه کبلعلی هم گلارا بود

به زور روژو سایه و خط لب

اگپیروعفریته زیبابود

توانابودهرکه دارابود

زثروت دل پیربرنابود

بنوشندبازاریان خون خلق

کشان خون مردم گوارابود

کدامین کس ازشاعری برج ساخت

چه حافظ,چه سعدی,چه لورکابود

ره کسب پول ودرم دزدی است

که ازدرس وتحصیل دارابود؟

ازاین پس پدرزیرخرج گران

بزایدبرش کار,مامابود

ازاین پس پسرمی نویسددگر

هرآنکس که نان دادبابابود

توانابودهرکه دارابود

زثروت دل پیربرنابود

 

کافه نادری

مجموعه ترانه های دکترشاهکاربینش پژوه

ازانتشارات خیام

چاپ دوم خرداد82

http://www.shahkar.com

 

 

+ نوشته شده توسط میرعماد در شنبه 1384/12/13 و ساعت 6:59 |

بعضی وقتا فکرمی کنم بهترین شیوه ی مبارزه تو عراق شیوه ی مقتدی صدر میتونه باشه.وقتی به راحتی نشریات غربی میان توروزنامه هاشون به عزیزترین کس مسلمین توهین میکنن  دیگه بمبگذاری توحرم ائمه نمیتونه براشون مشکل باشه.خدالعنت کنه این اعراب حوزه خلیج فارس رو.که امت اسلام هرچی میکشه ازدست این آدمای کثیف وشکم پرست وبی عرضه هستش. یاروتوآمریکاپامیشه بخاطرکاریکاتورهااعتراض میکنه اما اینا انگارنه انگار.

میگن بمبگذاری اخیرتوعراق کار سنیهای متعصب ازجمله القاعده هستش (این سنیهای متعصب والقاعده  پس چراراجع به کاریکاتورها عکس العملی نشون ندادن؟)هرکی روعامل بدونن مطمئنا رژیم صهیونیستی پشت پرده ماجراحضورفعال داره.پروتکلهاچهره ی پلید وجنایتکار صهیونیستهاروکاملا افشا میکنه پایین جریان افشای پروتکلهااومده .

 

روایت اول)...........................................................................................

پروتکل

هرسندی بایک مقدمه که شامل رئوس کلی مطالب است شروع میشودوبایک نتیجه گیری که چکیده ی مباحث مطرح شده می باشد خاتمه می یابد.لذاواژه ی پروتکل به مفهوم مقدمه و موخره هرسندی است. ولی دراینجا به معنای چکیده وخلاصه  ی مطالبی است که حکمای صهیونیست درنشستهای خودطرح و بررسی کرده اند. شیوخ وحکمای صهیونیست طی نشستهاوجلسات خود فعالیتهای قوم خودراکه درطول تارخ توسعه وتکامل یافته است راتصحیح وتدوین نموده اند. احتمال زیادمیرودکه پروتکلها درسال1897 هنگامیکه نخستین کنگره ی صهیونیستها درباسل سوئیس به ریاست صهیونیست معروف تئودورهرتزل تشکیل شدانتشاریاتجدیدانتشاریافته باشند.

حکمای صهیونیستها چه کسانی هستند؟

شناخت حکمای صهیونیست راز سربه مهری است که هنوزبازنگردیده .اما"والترراتنو"که به احتمال زیاد یکی ازرهبران آنهامی باشد اطلاعاتی درباره ی آنان به دست می دهد. وی درروزنامه ی "وی نرفری پرسVINERFERI PRESS"به تارخ 24دسامبر1912چنین مینویسد: <<زعمای صهیونیست سیصدنفرندکه همگی یکدیگررامی شناسندوسرنوشت اروپاراتعیین میکنندوجانشین خودراازمیان دوستان بسیارنزدیک خویش تعیین میکنند.>>اندکی قبل از نهضت 1848صهیونیستهابنیامین دیزرائیلی درداستان کوتاهی که سال 1844میلادی منتشرکرد می نویسد:<< دنیابه دست شخصیتهایی اداره می شودکه درپشت پرده ی دست اندکارند.وهمه ی این شخصیتهاصهیونیست هستند.>>

پروتکلها چگونه افشاشدند؟

نسخه ایی ازبرنامه های سری صهیونیستها تحت نام "پروتکلهای جلسات زعمای صهیونست" بدست یکی ازپژوهشگران روسی بنام "سرگئی نیلوس" افتاد که آنرادرسال 1905 میلادی درروسیه شوروی منتشرکردضمنا نسخه ایی ازمتن روسی کتاب به موزه لندن انتقال یافت.که تاریخ وصول آنرابه موزه نشان میدهد (تاریخ وصول10آکوست1906میباشد). ویکتورمارسدن که متن کتاب راازروسی به انگلیس ترجمه کرده است به عنوان خبرنگاردرروسیه اقامت داشته وزبان روسی رابه خوبی فراگرفته وبازنی روسی ازدواج کرد.درجریان انقلاب اکتبردرروسیه به سربرده ودرباره ی انقلاب مقالاتی نوشته است.اودرروسیه خبرنگارمجله ی انگلیسی زبان پست بامداد بود هنگامیکه انقلاب درروسیه گسترش پیداکرداوخبرنگاری مجله مذکوررابرعهده گرفت وتوصیفهای گیراوروشنی از اوضاع روسیه ی زمان انقلاب به عمل آورد.که آن نوشته ها دزذهن بسیاری ازخوانندگان مجله اثرپایداربجای گذاشت طبیعی است که قلمش خشم دولت روسیه رابرانگیخت وسرانجام به زندان افتاداودربازداشتگاه" پتریل "زندانی شدوهرروزانتظارداشت که اورا برای اعدام فرا خوانند امابه هرتقدیراززندان گریخت واجازه یافت به انگلستان برود.هنگام بازگشت به انگلستان بسیاررنجور و شکسته شده بود وتنهادراثرمراقبتهای همسرودوستانش توانست سلامتش رابازیابد.پس ازبهبودی دست به ترجمه ی پروتکل ها زد.آشنایی نزدیکی که بازبان روسی داشت ونیزتسلطش به زبان انگلیسی, سبب شدکه ازعهده ی انجام اینکاربخوبی برآیدوسرنخ راازمیان کلاف سردرگم 24پروتکل بیرون بکشد.ومحتوایی راکه درقالبی ناموزون ریخته شده بودرا بصورتی منظم ارائه دهد.مارسدن میگفت:<< که هر بار به موزه لندن میروم تابه ترجمه ی این کتاب مشغول شوم به سبب شیطانی وغیرانسانی بودن محتوای کتاب نمیتوانم بیش ازیکساعت کارراادامه دهم.>>کاربرگرداندن این کتاب که مارسدن آنراتعهدی برای خودتلقی میکردسرانجام اورابه بستربیماری انداخت ود رواقع کارترجمه کتاب به قیمت جانش تمام شد.

انتشارکتاب سال1920میلادی سروصدای زیادی به پاکردتاجائیکه صهیونیستهاآنراجعلی اعلام کردنداماانتشاراسناددیگربه اصیل بودن پروتکلهاقوت بخشید

 

اماروایت دوم .....................................................................................................

 

***1897 میلادی پس از آنکه محل اجلاس نخستین کنگره یهود در شهر بال سوئیس طعمه حریق گشت اسنادی به دست پلیس تزاری افتادند که بعدها به پروتکل های 24 گانه یهود معروف گشتند. این اسناد در حقیقت عهد نامه هایی بودند که راه آینده صهیونیستهارا به منظور سلطه بر جهان ترسیم می نمودند.بعد از انتشار پروتکل ها و توجه افکار عمومی به آنها صهیونیسم جهانی به تکاپو افتاد و با توجه به سیطره اش بر قسمت اعظم مطبوعات جهان به شکلی غیر طبیعی اقدام به تبلیغ و انتشار پروتکل های مزبور نمود ولی پس از مدتی که عهد نامه ها در اذهان مردم جای گرفته بودند مطبوعات وابسته به نظام سلطه شروع به تبلیغ جعلی بودن آنها نمودند .نگاهی به پروتکل های 24 گانه نشان میدهد که صهیونیسم جهانی برای رسیدن به هدف که همانا سیطره بر جهان می باشد راه کار هایی را در نظر گرفته و به آنها عمل می کند بنا به عهد نامه ها بزرگتریت سلاح صهیونیستها تبلیغ آزادی و بزرگترین دشمنشان کشور های مستقل می باشند.

 

http://bahmani62.blogfa.com

 

***پروتکلهای ۲۴گانه صهیونیستم دربردارنده استراتژی سازمان جهانی صهیونیسم و برنامه های میان مدت و درازمدت آن هاست. این اسناد در سال ۱۸۹۷ پس از آنکه در ساختمان محل تشکیل جلسه کنگره جهانی یهود در شهر بال سوئیس آتش سوزی رخ داد و صهیونیست ها مجبور به فرار از محل شدند همراه با اوراق و صورتجلسات به دست پلیس تزاری افتاد. برنامه صهیونیسم جهانی در ۲۴ فصل یا پروتکل با هدف ایجاد حکومت جهانی واحد به رهبری تشکیلات صهیونیسم طراحی شده است که بر اساس آن می بایست طی ۴ مرحله به ترتیب روسیه ارتودوکس - اروپای کاتولیک- قلمرو پاپ واتیکان و سرانجام اسلام کمرنگ گردند. ارتودوکس با تحولات صدسال گذشته از صحنه حذف شده است و اروپای کاتولیک نیز دیگر فروغی ندارد. قلمرو پاپ و واتیکان نیز با رنسانس صدمات اساسی دید و هر روز ضعیفتر می شود. و تنها اسلام به رشد خود ادامه می دهد و برای همین صهیونیسم پایگاه خود را در قلب دنیای اسلام در فلسطین بنا نهاد.متن کامل پروتکلهای ۲۴گانه در فصل دوم کتاب «پروتکلهای دانشوران یهود» نوشته حجاج نویهض ترجمه حمیدرضا شیخی آمده است.بعد از گذشت یک قرن از افشای این اسناد نگاهی به سوابق و عملکرد صهیونیست را میتوان به راحتی بررسی و تحلیل کرد. شایان ذکر است که طی ۶۰ سال گذشته منتشرکنندگان پروتکلها در هر کشوری یا به طرق مختلف سخت تحت فشار قرار گرفته و یا به طرز مرموزی نابود شده اند.

www.meykade.com

 

*** پروتكلهاي بزرگان يهود يا پروتكلهاي دانشوران صهيون گزارش گونه ايست كه در اولين كنگره صهيونيستها در شهر بال سوئيس به سال 1897 در 24 بند از سوي سران يهود به شركت كنندگان داده شد .مطالب پروتكلها صريح و پوست كنده نقشه هاي رهبران يهود را بيان مي كند . گويا اين مطالب به صورت خام جهت بحث و بررسي بيشتر در نظر گرفته شده است. انتشار پروتكلها سفاهت يهود را با نفاق آنان پيوند زده است.

 

http://www.mouood.org

 

اینم چندمنبع مکتوب..........................................................

 

1 _ پروتکل های دانشوران صهیون ، اثر عجاج نویهض ، آستان قدس رضوی ، 1373

2 _ تصویر آینده ، اثر استاد شمس الدین رحمانی ، موسسه فرهنگی پژوهشی ضیاء اندیشه ، 1378

3 _ جنایت جهانی ، اثر استاد شمس الدین رحمانی ، کانون انتشارات پیام نور ، 1381

4 _ جزوه شماره 2 محرمانه از سلسله جزوات ستاد اجرایی طرح جامع نبرد آخر

 

درپستهای بعد بندهای بیشتری ازپروتکل رو خواهم آورد.

 


 


 

+ نوشته شده توسط میرعماد در جمعه 1384/12/05 و ساعت 14:1 |

صوفیان نعمت اللهی؟

فرقه نعمت‌اللهی یکی از فرقه‌های صوفی منسوب به شاه نمعت‌الله ولی (731 – 834 هجری قمری) هستش که مزارش  در شهر ماهان (40 کیلومتری کرمان) قرارداره. این فرقه از لحاظ اعتقادات به فرقه ی علی اللهی   نزدیک بوده ودردوران ریاست جمهوری آقای خاتمی مجال تبلیغ وگسترش فعالیت پیداکردن.تااونجاکه برای تبلیغ فرقه خود نامه هایی هم برای مراجع فرستادن.

مزار سلطانعلی شاه گنابادی دربیدخت گناباد

این فرقه صوفی مثل بسیاری از فرقه‌های صوفی دیگه معتقد به مرشدی هستن که از او پیروی کرده واز او بانام قطب اسم میبرن. قطب این فرقه در اواخر قرن سیزدهم و اوائل قرن چهاردهم قمری حاج ملا سلطان محمد گنابادی ملقب به سلطانعلی شاه بود که مقبره او در گناباد واقع شده. حاج ملا سلطان محمد گنابادی یکی از مهمترین قطب‌های این فرقه در دوره معاصر به شمارمیره. هم اکنون آقای حاج دکتر نور علی تابنده مجذوب علیشاه قطب این فرقه هستش.

با صحبتهایی که بابعضی از مطلعین داشتم دریافتم که براساس تعالیم این فرقه حضرت علی(ع)برتراز حضرت محمد(ص)بوده(توجه داشته باشیدکه علی اللهی ها  ها حضرت علی(ع)رو حق می دونن) ومعتقدندکه حصرت علی(ع)قبل ازحصرت محمد(ص)به معراج رسیده (البته دلایلی روهم میارن ازجمله اینکه طبق احادیث وروایات  درشب معراج پیامبر, شخصی بامنش و قیافه و لحن حضرت علی(ع)با پیامبر سخن گفته که آن شخص موردنظرحضرت علی بوده .پس قبل ایشون به معراج رسیده بودن.)

سیروسلوک عرفانی دراین فرقه سه مرحله داره :شریعت,طریقت,حقیقت.که کسانیکه به مرحله ی سوم رسیدن دراقع واصل به حق شدن وازانجام عباداتی چون نماز معاف میشوند(چون نمازخودشریعت هست و طریقیت دارد یابعبارتی وسیله واصل شدن به حق هستش).

بیدخت (بیدخت شهری کوچک در ۵ کیلومتری گناباد خراسان هستش)گناباد که مدفن ملا سلطان‌محمد بیدختی گنابادی ملقب به سلطانعلیشاه قطب سلسله نعمت‌اللهی سلطانعلیشاهی مشهور به گنابادی هستش   نقش مرکزیت مذهبی این فرقه رو بازی میکنه.ازقبل ازبه ریاست جمهوری رسیدن خاتمی اعضای این فرقه خصوصا افرادی چون دکتر نورعلی تابنده ودکترسیداحمدشریعت برای گسترش وتبلیغ هرچه بیشتر فرقه ی خود گناباد رو کوچک وغیراستراتژیک دونسته وسعی درانتقال مرکزیت فرقه به قم رو داشتن.که ابتدا قصد تصرف مسجدمحمدیه(متصل به حرم حضرت معصومه ) رو داشتنداما باصرفنظرازاون قصد ساختن خانقاه در ملک شخصی دکترشریعت رو کردن که بامخالفت علما اجازه ساخت داده نشد.

بالاخره شخص سیداحمد شریعت منزل پدروعمویش رو تجمیع پلاک  کرده ودرسال80خانقاه رو ساخت اماشهرداری قم تجمیع صورت گرفته رو غیرقاننونی اعلام کردوکمیسیون ماده100پس ازیکسال رای به نفع شهرداری داد و خانقاه رو پلمپ کرددرپی اعتراض شریعت به دیوان عدالت اداری ,دیوان هم به نفع شهرداری رای داد.واومده که این زمین وقفی بوده.

 

آغازو پایان ماجرا

یکی از صوفیان درشب درگیری

 

***ماجراچگونه شکل گرفت؟

عباس محتاج استاندارقم در توضيح آغاز ماجرا میگه : ((گروهي از اين افراد چندي قبل بدون اخذ مجوزهاي قانوني اقدام به ساخت بنايي كردند كه با ممانعت و اعتراض ماموران شهرداري از ادامه كار آنان جلوگيري شد .

وي گفت : دادگاه در پي شكايت سازمان اوقاف و امور خيريه مبني بر عدم مشروعيت متوليان اين بنا، راي بر خلع يد از متوليان را صادر نمود و نيروهاي انتظامي براساس اين راي ساختمان مذكور را پلمپ كردند.

وي افزود: اين افراد قبل از محرم امسال با برخوردي غير قانوني اقدام به فراخوان افراد فرقه خود از ديگر شهرهاي كشور كرده و به رغم توقيف و پلمپ محل توسط نيروهاي انتظامي، با سوء استفاده از عطوفت ماموران آنجا را به تصرف عدواني خود در آوردند.
وي در ادامه گفت: به رغم صدور مجدد راي دادگاه مبني بر رفع فوري تصرف عدواني به‌دليل تعهد رهبر اين فرقه و خود اشغالگران تا پايان دهه عاشورا به آنها مهلت داده شد تا به مراسم خود بپردازند و سپس محل را به نيروهاي انتظامي تحويل دهند. ))
ماموران در آن شب علاوه بر بازداشت دراويش، اقدام به مهر و موم محل اين خانقاه( که وقفی عنوان شد ) کردن. با اين همه روز پنجم بهمن ماه دراويش پس از تجمع دربرابر خانقاه قم وارد اين محل شدند و بار ديگر اقدام به برگزاري مراسم خود کردن. ،اداره کل اطلاعات قم ضمن تماس با وكلاي اين سلسله، اوناروا براي ترک خانقاه تحت فشار قرار دادن. و عاقبت وكلاي دراويش، يعني دكتر غلامرضا هرسيني، امير اسلامي، فرشيد يداللهي و اميد بهروزي به مدت 4 روز ـ از 17 تا 20 بهمن ـ توسط ماموران اطلاعات قم بازداشت شدن.وبعد، ماموران اطلاعات با تعيين روز 23 بهمن به عنوان ضرب الاجل از دراويش خواستند تا ظهر يکشنبه، خانقاه رو تخليه وتحویل سازمان اوقاف بدن.

برخلاف  قول رهبران فرقه مبنی برتخلیه خانقاه ,رهبران فرقه ازاعضای فرقه درنقاط مختلف کشور میخوان تابرای اعتراض درقم تجمع بکنن.دوسه روزی قبل از درگیری فیزیکی صوفیهایی که از نقاط مختلف کشور جمع شده بودن در روبروی خانقاه ودرپیاده رو دست به تحصن زدن.برای مظلوم نمایی هرچه بیشتر و طبق دستورات صادره عکسهایی ازرهبری و امام (ره) و شهدای فرقه وبادردست داشتن گل اعتراض به ظاهر آرومی رو شروع کردن. صوفیهاهمچنین برای جلب نظرمردم و مشروع دونستن خواسته هاشون دیگر اسمی از خانقاه نمی آوردن بلکه همیشه  ازحسینیه نام میبردن.

 

متحصنین صوفی ضمن سدمعبر, درپیاده ودرخانقاه متحصن شدن

 

***آیانیروی انتظامی قصدحمله به متحصنین روداشت؟

پس ازگذشتن دوسه روزطلاب و جوانان قمی نسبت به سکوت مسئولین معترض شده وخواستار جمع آوری بساط فتنه و توطئه شدن.

مسئولین انتظامی درطی این روزهای تحصن بازنجیره انسانی و قطارکردن اتوبوس بین مردم و متحصنین صوفی سعی درکنترل اوضاع و پیشگیری از درگیری احتمالی داشتن تابامذاکره وبصورت مسالمت آمیزبه غائله خاتمه بدن. نکته ایی که وجودداره اینه که برخی از منابع خبری ازجمله سایت انتخاب سعی کردن تا برخوردنیروی انتظامی با متحصنین رو غیرارادی و تحت فشار نیروهای مذهبی(که از عنوان گروه فشار استفاده میکنند)جلوه بدن درصورتیکه تصمیم نیروهای اطلاعاتی و مسئولین انتظامی  پس ازاولتیماتومهای فراوان دربرخوردبا متحصنین جدی بوده وتصمیم برخوردازقبل گرفته شده بود.همانطورکه ازسرشب برق خیابون رو قطع کرده و خاموشی کامل رو دراون منطقه داشتیم.درواقع حضورنیروهای مذهبی کاتالیزوری بوده که به این حرکت سرعت بخشیده.

***ساختمان خانقاه چراآتش گرفت؟

نکته ی دیگه که منابع خبری مشکوکی مثل انتخاب وارونه جلوه اش دادن آتش سوزی ساختما حانقاه بوده که اونرو به نیروهای مردمی نسبت دادن درحالیکه اینگونه نبوده بلکه درساعات اوج درگیری نیروهای انتظامی ازگازاشک آور استفاده کردن که صوفیها برای درامان بوده خودشون اقدام به سوزانده پتو ودیگر مواد سوختنی خانقاه کردن.

***برخوردباصوفیان چگونه بود؟

همونطورکه گفتم مسئولین انتظامی قم خیلی صبورانه باموضوع برخوردکردن طوریکه باعث گله مندی مردم شهرشدن.ابتدا سه دستگاه اتوبوس از صوفیهایی که باصحبتهای مسئولین انتظامی قانع شدن تا برگردن پرشده وازمحل خارج شدن.

صوفیهایی که سواربراتوبوس نیروی انتظامی شدن ازدوستانشون خداحافظی میکنن

 

 و باقی صوفیها درخانقاه سنگرگرفته واقدام به سنگ پرانی کردن.البته نارنجکهای دست سازوموادآتشزای دیگه ایی هم پرتاب میکردن.ابتداباماشینهای آبپاش سعی شدتا جلوی سنگ پراکنی گرفته بشه اما خوب اینکارازسوی صوفیها ادامه یافت.

  

درعکس صوفیهارودرحال پرتاب سنگ وموادآتشزامیبینیم

                                          

ماشینهای آبپاش صوفیهاروازپشت بام متفرق میکنه

 

 

آنهاباچه کسانی درارنباط بودند؟

ماهیت خشن تحصن صوفیها  لورفت.ودرگیری به اوج خودش رسید. تااینکه تقریبا ساعت 11شب کلیه ی صوفیها بازداشت شدن.

 

استاندار قم در كنفرانس مطبوعاتي پيرامون حادثه اعلام كرد: در ناآرامي كه دوشنبه شب در اين شهر رخ داد، يك هزار نفر دستگير شدند كه ‪ ۹۰درصد آنها از افراد غيربومي مي‌باشند.

مهندس "عباس محتاج" روز سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه‌هاي گروهي قم گفت: در اين حادثه ‪ ۲۰۰نفر مجروح شده‌اند كه از اين تعداد فقط ‪ ۲۵نفر بستري و مابقي سرپايي مداوا و مرخص شدند.
وي درادامه گفت: عمده جراحات، مربوط به پرتاب سنگ بوده و دراين ماجرا كسي كشته نشده است.
استاندار قم گفت: بسياري‌از دستگيرشدگان اذعان كرده‌اند كه اغفال شده و اشتباه نموده‌اند وبه همين خاطر قرار است با رافت و عطوفت اسلامي با آنها برخورد شود.
استاندار قم توضيح داد: سياست جمهوري اسلامي نسبت به دراويش از گذشته تاكنون روشن بوده وهيچ تغييري نكرده است اما برخورد بااين افراد ارتباطي با درويش بودن آنها ندارد.
وي اضافه كرد: ايجاد مزاحمت و سد معبر همچنين به همراه داشتن سلاح، اسپري و تداركات ويژه، حكايت از يك فتنه دارد كه به طور قطع اين حركت از روند عادي خود خارج بوده است.
وي در توضيح درگيري شب گذشته، گفت: اين افراد در پي حضور خودجوش مردم اقدام به تخريب ساختمان‌هاي اطراف حسينيه كرده و مردم را از روي پشت بام با سنگ و آجر هدف قرار دادند همچنين براي مقابله با گاز اشك آور اقدام به ايجاد آتش سوزي در اين ساختمان‌ها كردند.
وي افزود: ساختمانهاي حسينيه و مغازه‌هاي اطراف آن براثر آتش سوزي خسارت ديده است.
استاندار قم گفت: شوراي تامين استان تعهد نموده كه كليه خسارت وارده به كسبه محل را بپردازد.
محتاج گفت: متاسفانه طي ‪ ۴۸ساعت گذشته مشاهده شد كه به رغم تعهدات داده شده، اين گروه اقدام به فراخوان نيروهاي بيشتري كرده و ضمن سد معبر در خيابان ارم قم از اجراي حكم دادگاه ممانعت به‌عمل مي‌آورد.

استاندار قم افزود : افراد اين فرقه در حالي كه نيروهاي انتظامي براي حمايت آنان دربرابر مردم خشمگين حائل شده بودند تعدادي از اين نيروها را با سنگ مجروح ساختند كه جانشين فرمانده انتظامي استان قم يكي از آنها است .

درعکس یکی ازبچه های ناجارومیبینیم که مصدوم شده

نمونه ایی ازکاشیکاری داخل خانقاه

نظرائمه ومراجع 

 

امام حسن عسکری(ع)

همه صوفیه ازمخالفان ماهستندوطریقه ایشان باطریقه مامغایرت داردآنان نیستندمگرنصاراومجوس این امت.

(سفینه البحارج2ص58)


امارضا(ع)

هرکس نزداوصوفیه ذکرشودوبه زبان وقلب خودانکارنکندازمانیست وهرکس صوفیه راانکارکندمانندکسی است که باکفاردرحضوررسول خدا(ص)جهادکرده است.

(سفینه البحارج2ص57,شرح نهج البلاغه خوئی ج4ص304)

 

 امام رضا(ع)

به تصوف احدی قائل نمیشودمگرازروی خدعه ومکرباگمراهی وضلالت باجهل وحماقت...

سفینه البحارج2ص58)

امام صادق(ع)

صوفی ها دشمنان ماهستندهرکس به آنهامیل کندازآنان است وباآنان محشورخواهدشدوبه زودی کسانی پیدا میشوندکه ادعای محبت مارامیکنندوبه ایشان نیزتمایل نشان می دهند وخودرابه آنان شبیه نموده ولقب آنان را برخودمیکذارندوسخنانشان راتاویل وتوجیه میکنند.بدان که هرکس به ایشان تمایل نشان دهدازمانیست وماازاوبیزاریم وهرکس آنانراردکندمانندکسی است که درحضورپیامبراکرم باکفارجهادکرده است.

(تحفه الاخیارص21)

 

محمدبن حسین ابی الخطاب به نقل از امام هادی(ع)

اعتنایی نکنید(حضرت اشاره دارند به جماعتی ازصوفیه که وارد مسجدشده بودند)به این حیله بازان زیراایشان هم پیمان شیطان وخراب کنندگانند.

 

برخی به این مستندات ایرادگرفتندکه تصوف ازگذشته تابه حال کلی تغییرکرده وآنچه که دربالاآوردیم وامثالهم اشاره داره به صوفیان آن زمانه.اماخوبه تانظرمراجع تقلیدرو راجع به صوفیان این زمانه روبدونیم.فتاوی مراجع عظام راجع به این سوال که:

 شرکت درمجالس ومحافل صوفیه وانجام اعمال وگفتن اذکارآنان وحضوردرخانقاه آنهاچه صورت دارد؟

حضرت آیت الله العظمی خامنه ایی

جایزنیست.وکسانیکه اوامرونواهی قرآن کریم راقبول داشته وبه امامت ائمه علیهم السلام معتقدندچه بهتر که اسم جداگانه وآداب ورفتار جداگانه راکه لازم نیست بلکه مضراست کنارگذاشته ودرجماعت عظیم ملت بزرگ ومسلمان خودمسلک باشند.

 

حضرت آیت الله العظمی سیستانی

اجتناب ازحضوردرمجامع آنان ودورکردن مردم ازآنهالازم است

 

حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ جوادتبریزی

هرمسلمانی که برخلاف آنچه علماشیعه دررساله ی علمیه فرمودندعمل کندباطل است وترویج واعانت وشرکت درمجالسی که برخلاف آنچه علماشیعه فرمودندتشکیل بشودمشروعیت ندارد

 

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

تمام فرق صوفیه دارای انحرافاتی هستند وشرکت درفعالیتهای آنان وکمک به اهدافشان جایزنیست

 

حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

چون روش گروه مذکوربرخلاف روش رسول اکرم (ص)وائمه هدی علیهم السلام است ودراسلام محلی به نام خانقاه وجودنداردوبالاخره این روش انحراف ازطریقه ی متشرعه که متلقات ازائمه هدی علیهم السلام است و موجب اضلال می باشدمباشرت درساختن خانقاه وکمک مالی برای ساختن آن وهمکاری بااین گروه وموافقت باساختمان آن به هر شکلی حرام است خداوندمومنین راازفتن مضله محفوظ بدارد.

 

حضرت آیت الله العظمی فاضل لنکرانی

معبدمسلمانان مسجداست ورفتن به خانقاه اگربرای این باشدکه گمان کندآنجاخصوصیت وشرافتی برسایرامکنه دارد صحیح نیست بلکه اگربعنوان این بروندکه آنجاشرعاپایگاه ذکرومدح ومنقبت است حرام میباشد لذابرعموم مسلمانان است که برای امورمذهبی واعیادموالیدلئمه علیهم السلام درمساجداجتماع کنندکه(( انمایعمرمساجدالله من آمن بالله)).

 

البته موضع شیخ الشیوخ  آیت الله العظمی منتظری حتی اگه زحمت رادیو آمریکاورادیوفردا ورادیوبی بی سی رو هم زیاد نکنه مبرهن وآشکارهستش.ولازم نیستش تا اینجا تکرارمکررات داشته باشیم.

 

عکسهایی از تخریب خانقاه

 

     

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط میرعماد در سه شنبه 1384/12/02 و ساعت 15:25 |